Carnea de peşte — un ali­ment sănătos en-uk

Carnea de peşte este un ali­ment pe care nutriţion­iştii îl reco­mandă frecvent ca alter­na­tivă sănă­toasă la alte tipuri de carne, dar şi ca modal­i­tate de-​a avea o ali­men­taţie echili­brată din punct de vedere nutriţional. Peştele este o sursă exce­lentă de acizi grasi esen­tiali omega-​3 si omega-​6, pro­teine, vit­a­mine (ex: A, D, E, com­plexul vit­a­minelor B), macro şi oligomin­erale (ex: pota­siu, cal­ciu, fier, iod, fos­for, sele­niu), ele­mente abso­lut indis­pens­abile pen­tru creşterea şi dez­voltarea core­spun­ză­toare a organ­is­mu­lui uman.

Carnea de peşte are un conţinut bogat in pro­teină ani­mală (circa 1522%), iar con­sumul zil­nic a 200 de grame asig­ură organ­is­mu­lui nece­sarul de aminoa­cizi esenţiali (ex: liz­ină, metion­ină, tripto­fan, leucină). Com­par­a­tiv cu alte tipuri de carne, pro­teinele din carnea de peşte au o digestibil­i­tate foarte ridi­cată, care poate ajunge până la 97%.

Rolul sub­stanţelor ener­get­ice este pre­luat de către lipide, care pot prezenta val­ori între 0,4 şi 20%, în funcţie de specie, vârstă sau greu­tate. Grăsimea peştelui este bogată în acizi graşi nesat­u­raţi, respon­s­abili cu reglarea activ­ităţii cardio-​vasculare, pre­curn şi cu pre­venirea ateroscle­rozei, prin reduc­erea coles­terolu­lui. Conţin­u­tul în grăsimi este diferit, în funcţie de tipul de peşte, respec­tiv peste 8% la peştele gras (crap, somn, macrou), între 48% la peşti sem­i­graşi (păstrăv, plătică) şi sub 4% la peştele slab (şalău, biban, ştiucă, amur). Acizii graşi esenţiali con­tribuie la scăderea nivelu­lui de coles­terol, împiedică asim­i­larea altor grăsimi nesănă­toase în organ­ism şi previn înfun­darea arterelor, reducând ast­fel riscul bolilor cardiovasculare.

În reglarea pro­ce­selor meta­bo­l­ice inter­vin în mod par­tic­u­lar vit­a­minele, în spe­cial vit­a­minele din com­plexul B (B1, B2, B6), care asigura funcţionarea sis­temu­lui ner­vos, pre­cum şi vit­a­minele A (stim­ulează for­marea glob­ulelor roşii), D (com­bate rahitismul şi osteo­poroza), C (rol în reglarea metab­o­lis­mu­lui celu­lar şi stim­u­la­rea imu­nităţii) şi E (com­bat­erea sterilităţii).

Din­tre sub­stanţele min­erale pre­dom­ină flu­o­rul şi iodul, carnea de peşte fiind cel mai bogat ali­ment de orig­ine ani­mală în iod (ele­ment esenţial pen­tru funcţionarea nor­mală a glan­dei tiroide şi implicit pen­tru arderea grasim­ilor), iar can­tităţile mici de fier (rol în eritropoieză şi com­bat­erea ane­miei), cupru, zinc, cal­ciu, mag­neziu, pota­siu, fos­for întregesc pro­porţia de 0,81,5%, explicând efectele bio­log­ice benefice ale aces­tui aliment.

Glu­cidele lipsesc sau sunt prezente în can­tităţi foarte mici (urme), ast­fel că în lipsa hidraţilor de car­bon din ali­men­taţie, carnea de peşte este reco­man­dată în dieta per­soanelor suprapon­derale sau a celor bol­nave de dia­bet zaharat. Con­sumul reg­u­lat de peşte poate reduce cu pana la 50% riscul de can­cer, datorita acizilor grasi esen­tiali omega-​3. Printre tipurile de can­cer care pot fi pre­venite prin con­sumul reg­u­lat de peste se află can­cerul ovar­ian, can­cerul mamar, can­cerul de prostata, can­cerul esofa­gian, can­cerul de colon şi can­cerul oral.

Val­oarea calorică a cărnii de peşte este cuprinsă între 8003.000 calorii/​kg.


louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin out­let louboutin out­let louboutin out­let louboutin out­let louboutin out­let louboutin out­let adi­das Yeezy Boost 350 adi­das Yeezy Boost 350 V2 adi­das Yeezy Boost 350 V2 adi­das Yeezy Boost 350 adi­das Yeezy Boost 350 adi­das Yeezy Boost 350 scarpe adi­das Yeezy Boost 350 scarpe adi­das Yeezy Boost 350 scarpe adi­das Yeezy Boost 350 scarpe adi­das Yeezy Boost 350 scarpe adi­das Yeezy Boost 350 scarpe adi­das Yeezy Boost 350 air max pas cher air max pas cher air max pas cher air max pas cher air max pas cher air max pas cher air max out­let air max out­let air max out­let air max out­let air max out­let air max out­let